top of page

הצהרת נגישות

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2017, אתר זה פטור מחובת נגישות - חייב שהוא עוסק פטור כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המע"מ או שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים יהיה פטור מביצוע התאמות נגישות לפי סימן זה.

 

בענייני נגישות ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר – יעל פרסקי קיסין -   yael.kiss@gmail.com

bottom of page